Jump to content
kryniek

Projekt rozporządzenia do prawa lotniczego

Recommended Posts

Ja tam był latał gdzie się da tylko bezpieczeństwo najważniejsze obok mnie latają Tecnam 2002-JF i Cessny uczą się latać i co jakiś czas przeleci helikopter ratunkowy. Z drugiej strony samoloty pasażerskie i gdzie tu latać :) Mowa o Ławicy :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ulżyło mi. Wychodzi na to, że jeżeli model latający zaklasyfikujemy do klasy C4 i będziemy wykonywać operacje w podkategorii A3, limitu wysokości lotu nie ma :)

 

 

Bezzałogowy system powietrzny klasy C4 musi spełniać następujące wymogi:

1)  MTOM, łącznie z obciążeniem użytkowym, wynosi poniżej 25 kg;  

2)  umożliwia pilotowi  bezzałogowego statku powietrznego bezpieczną kontrolę i  manewrowanie,  zgodnie z  instrukcjami producenta, stosownie  do  potrzeb we  wszystkich przewidywanych  warunkach eksploatacji, w  tym w razie awarii jednego lub, w stosownych przypadkach, większej liczby układów; 11.6.2019 L 152/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

3)  nie może działać w trybach automatycznego sterowania, z wyjątkiem funkcji awaryjnej stabilizacji lotu, która nie ma bezpośredniego wpływu na trajektorię, i funkcji wsparcia przy przerwaniu transmisji, pod warunkiem że wcześniej określono stałe stanowisko sterowania lotami na wypadek przerwania transmisji;

4)  jest wprowadzany do obrotu z instrukcją użytkownika zawierającą:

a.  parametry bezzałogowego statku powietrznego, w tym między innymi: —  klasę bezzałogowego statku powietrznego, —  masę  bezzałogowego statku powietrznego (wraz z  opisem konfiguracji wzorcowej) i  maksymalną  masę startową (MTOM), —  ogólną  charakterystykę  dopuszczalnego obciążenia użytkowego  pod  względem masy,  wymiarów,  interfejsów z bezzałogowym statkiem powietrznym i ewentualnych innych ograniczeń, —  wyposażenie i oprogramowanie do zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, —  oraz opis działania bezzałogowego statku powietrznego w przypadku przerwania transmisji danych;
b.  jasne instrukcje operacyjne;
c.   instrukcje konserwacji;
d.  procedury usuwania usterek;
e.   ograniczenia operacyjne (w tym dotyczące warunków meteorologicznych i eksploatacji w dzień/w nocy itd.); oraz
f.  odpowiedni opis wszystkich rodzajów ryzyka związanego z operacjami bezzałogowego systemu powietrznego;  

5)  zawiera  notę  informacyjną opublikowaną przez EASA,  przedstawiającą  stosowne  ograniczenia i  obowiązki wynikające z prawa UE

 

 

UAS.OPEN.040
Operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych w podkategorii A3 Operacje z  użyciem  bezzałogowych  systemów  powietrznych  w  podkategorii A3  muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:  

1)  muszą być  wykonywane  na  obszarze, na  którym  pilot  bezzałogowego  statku powietrznego może  oczekiwać, że w  normalnych  okolicznościach  przez  cały  czas  trwania operacji z  użyciem  bezzałogowego systemu  powietrznego operacja nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych w granicach obszaru, nad którym wykonywany jest lot bezzałogowym statkiem powietrznym;  

2)  muszą być wykonywane w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych;  

3)  muszą być  wykonywane  przez  pilota bezzałogowego statku powietrznego, który  ukończył szkolenie online oraz zaliczył przeprowadzony online egzamin z wiedzy teoretycznej, o którym mowa w sekcji UAS.OPEN.020 pkt 4 lit. b;  

4)  muszą być wykonywane przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego, który:

a.  ma MTOM (wraz z obciążeniem użytkowym) wynoszącą mniej niż 25 kg, w przypadku bezzałogowego systemu powietrznego skonstruowanego do użytku prywatnego; lub
b.  spełnia wymogi określone w art. 20 lit. b;
c.  jest oznaczony jako klasa C2 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 3 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE)  2019/945, i  jest  eksploatowany  z  aktywnymi  i  aktualizowanymi  systemami  jednoznacznej zdalnej identyfikacji i świadomości przestrzennej; lub
d.  jest oznaczony jako klasa C3 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 4 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE)  2019/945, i  jest  eksploatowany  z  aktywnymi  i  aktualizowanymi  systemami  jednoznacznej zdalnej identyfikacji i świadomości przestrzennej; lub e)   jest oznaczony jako klasa C4 i spełnia wymogi tej klasy, jak określono w części 5 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945.

 

Jest jeszcze zostawiona furtka pod postacią "Artykuł 16 Operacje z  użyciem  bezzałogowych  systemów  powietrznych  wykonywane  w  ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego"

 

Martwi mnie niestety limit wieku dla pilotów BSP z Art. 9. Do 16 r. ż.dzieci będą mogły latać tylko modelami do 250g. Pozostaje mieć nadzieję, że ULC tworząc przepisy krajowe skorzysta z możliwości obniżenia limitu wieku o 4 lata.

 

Edit:

Cofnąłem się do początku rozporządzenia, zacząłem czytać od nowa i jednak d**a :(

 

Artykuł 4
Kategoria „otwarta” operacji wykonywanych z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego

1.  Operacje klasyfikuje się jako operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „otwartej” wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
a.  bezzałogowy system powietrzny należy do jednej z klas określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/945 lub został skonstruowany do użytku prywatnego, lub spełnia warunki określone w art. 20;
b.  bezzałogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową mniejszą niż 25 kg;
c.  pilot  bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, aby  bezzałogowy statek powietrzny  utrzymywał bezpieczną odległość od osób oraz aby jego lot nie przebiegał nad zgromadzeniami osób;
d.  pilot  bezzałogowego statku powietrznego utrzymuje bezzałogowy statek powietrzny przez cały  czas  w  zasięgu widoczności wzrokowej  VLOS,  z  wyjątkiem przypadków,  gdy  lot  wykonywany  jest  w  trybie  podążania za  stacją bazową lub  wykorzystywany jest  obserwator bezzałogowego statku powietrznego, jak  określono w  części A załącznika;
e.  podczas lotu  bezzałogowy statek powietrzny  jest  utrzymywany  w  odległości nie  większej niż  120  metrów  od najbliższego punktu powierzchni ziemi, z wyjątkiem przypadków, gdy przelatuje on nad przeszkodą, jak określono w części A załącznika;
f.  podczas lotu  bezzałogowy statek powietrzny nie  przewozi  materiałów  niebezpiecznych,  ani  nie  zrzuca żadnych materiałów.
2.  Operacje wykonywane z użyciem  bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „otwartej” dzieli  się na trzy podkategorie zgodnie z wymogami określonymi w części A załącznika.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Martwi mnie niestety limit wieku dla pilotów BSP z Art. 9. Do 16 r. ż.dzieci będą mogły latać tylko modelami do 250g. Pozostaje mieć nadzieję, że ULC tworząc przepisy krajowe skorzysta z możliwości obniżenia limitu wieku o 4 lata.

 

Artykuł 9

Minimalny wiek pilota bezzałogowego statku powietrznego

1. Minimalny wiek pilota bezzałogowego statku powietrznego wykonującego operacje z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „otwartej” i „szczególnej” wynosi 16 lat.

 

2.  Wymóg minimalnego wieku nie obowiązuje w stosunku do pilotów bezzałogowych statków powietrznych:

 

a/ w przypadku gdy wykonują oni operacje w podkategorii A1 określonej w części A załącznika do niniejszego rozporządzenia z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego klasy C0 określonej w części 1 załącznika do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945, który jest zabawką w rozumieniu dyrektywy 2009/48/WE;

 

b/ w przypadku bezzałogowych systemów powietrznych skonstruowanych do użytku prywatnego o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 250 g;

 

c/ w przypadku gdy wykonują oni operacje pod bezpośrednim nadzorem pilota bezzałogowego statku powietrznego spełniającego wymogi ust. 1 i art. 8.

 

3. Państwa członkowskie mogą – stosując podejście oparte na analizie ryzyka – obniżyć minimalny wiek z uwzględ­nieniem szczególnego ryzyka związanego z operacjami na ich terytorium:

 

a/ w odniesieniu do pilotów bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” – o maksymalnie 4 lata;

 

b/ w odniesieniu do pilotów bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „szczególnej” – o maksymalnie 2 lata.

 

4. W przypadku gdy państwo członkowskie obniża minimalny wiek pilotów bezzałogowych statków powietrznych, piloci ci mogą wykonywać operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych wyłącznie na terytorium tego państwa członkowskiego.

 

5. Państwa członkowskie mogą określić w zezwoleniu wydanym zgodnie z art. 16 inny minimalny wiek dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących operacje w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.

 

Kilka uwag ode mnie:

  • kiedyś proponowałem i byłem inicjatorem powołania stowarzyszenia modelarzy tego Forum, nie wiem na jakim jest to etapie;
  • Nie wiem ilu inspektorów ULC zajmuje się aktualnie bezzałogowcami temu był jeden!
  • Ust. 3 mówi, że można to zrobić po ocenie ryzyka. Pytanie kto oceni to ryzyko, jeśli nadal jest jeden inspektor w ULC. Ocena ryzyka to element SMS (Safety Management System) - do oceny ryzyka potrzebne są dane i analizy (incydenty dla danej grupy wiekowej, gdzie, jakie, ile, powtarzalność tych incydentów, itp.). Stowarzyszenia modelarzy RC, kluby mogłyby pomóc ULC w ocenie ryzyka. Pomocne byłyby dane z towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Jak znam ULC, to pewnie tego nie zrobi. Chyba, że ktoś im pomoże.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dokładnie na ten artykuł liczę. Inaczej, będzie trzeba zamknąć np. klasę F3J/M, stworzoną specjalnie dla modelarzy poniżej 16 lat.

 

Dla lotów powyżej 120m AGL jest jeszcze szansa pod postacią wykonywania operacji "szczególnych", bez obowiązku składania wcześniejszego oświadczenia i uzyskania zgody, jeśli są to operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia

 

 

Artykuł 5

Kategoria „szczególna” operacji wykonywanych z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego

1.  W przypadku gdy jeden z wymogów określonych w art. 4 lub w części A załącznika nie jest spełniony, operator bezzałogowego  systemu  powietrznego jest  zobowiązany  uzyskać zezwolenie na  operację na  podstawie  art.  12  od właściwego organu w państwie członkowskim, w którym jest zarejestrowany.

 

2.  Przed złożeniem wniosku do  właściwego organu  o  zezwolenie na  operację na  podstawie  art.  12  operator przeprowadza  ocenę ryzyka zgodnie z  art.  11  i  przedkłada ją  razem z  wnioskiem, wraz  z  odpowiednimi środkami ograniczającymi ryzyko.

 

3.  Zgodnie z sekcją UAS.SPEC.040 określoną w części B załącznika właściwy organ wydaje zezwolenie na operację, jeżeli uzna, że ryzyko operacyjne jest odpowiednio ograniczone zgodnie z art. 12. 11.6.2019 L 152/49 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

 

4.  Właściwy organ określa, czy zezwolenie na operację dotyczy:
a.  zatwierdzenia pojedynczej operacji lub  szeregu operacji określonych  co  do  czasu lub  miejsc(a). Zezwolenie  na operację musi zawierać odnośny szczegółowy wykaz środków ograniczających ryzyko;
b.  zatwierdzenia certyfikatu LUC zgodnie z częścią C załącznika.

 

5.  W  przypadku gdy  operator  bezzałogowego systemu  powietrznego składa oświadczenie właściwemu organowi państwa członkowskiego rejestracji zgodnie z sekcją UAS.SPEC.020 określoną w części B załącznika w odniesieniu do operacji zgodnej ze  scenariuszem standardowym, jak określono w  dodatku 1  do  załącznika, operator  bezzałogowego systemu  powietrznego nie  ma  obowiązku uzyskania zezwolenia na  operację zgodnie z  ust.  1–4  niniejszego artykułu, a zastosowanie ma procedura określona w art. 12 ust. 5.
 

6.  Zezwolenia na operację lub oświadczenia nie wymaga się w przypadku:
a.  operatorów  bezzałogowych  systemów  powietrznych  posiadających  certyfikat  LUC  z  odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z sekcją UAS.LUC.060 załącznika;
b.  operacji wykonywanych  w  ramach klubów i  stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które  otrzymały zezwolenie zgodnie z art. 16.

 

 

Artykuł 16

Operacje z  użyciem  bezzałogowych  systemów  powietrznych  wykonywane  w  ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego

1.  Na wniosek klubu lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego właściwy organ może wydać zezwolenie na operacje z  użyciem  bezzałogowych  systemów  powietrznych  wykonywane w  ramach  klubów lub  stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.

2.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się zgodnie z:
    a.  odpowiednimi przepisami krajowymi;
    b.  ustalonymi  procedurami i  strukturą organizacyjną klubu lub  stowarzyszenia modelarstwa lotniczego oraz  jego systemem zarządzania, które to procedury, struktura i system gwarantują, że:
        (i)   piloci bezzałogowych  statków  powietrznych  wykonujący operacje w  ramach  klubów lub  stowarzyszeń modelarstwa lotniczego są  informowani o  warunkach i  ograniczeniach  określonych  w zezwoleniu wydanym przez właściwy organ;
        (ii)   pilotów  bezzałogowych  statków  powietrznych  wykonujących  operacje w  ramach  klubów lub  stowarzyszeń modelarstwa lotniczego wspiera się  w  osiąganiu  minimalnego poziomu kompetencji  wymaganych  do  obsługi bezzałogowego systemu  powietrznego w  bezpieczny sposób oraz  zgodnie z  warunkami i  ograniczeniami określonymi w zezwoleniu;
        (iii)  klub  lub  stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie  działania w  przypadku uzyskania informacji, że  pilot  bezzałogowego  statku powietrznego wykonujący operacje w  ramach  klubu lub  stowarzy­szenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym właściwy organ;
        (iv)  klub  lub  stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na  wniosek właściwego organu, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

3.  Zezwolenie,  o  którym  mowa w  ust.  1,  określa warunki,  na jakich operacje w  ramach  klubów lub  stowarzyszeń modelarstwa lotniczego mogą być wykonywane, i jest ograniczone do terytorium państwa członkowskiego, w którym je wydano.

4.  Państwa członkowskie mogą umożliwić klubom i  stowarzyszeniom modelarstwa lotniczego rejestrację ich członków w systemie rejestracji utworzonym zgodnie z art. 14 w ich imieniu. W innym przypadku członkowie klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego rejestrują się zgodnie z art. 14.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dużo gadania i sprawy powoli się  wyjaśniają  , każdemu polecam przejrzeć ten filmik .

 

  • Thanks 2
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.