Jump to content

Prawo lotnicze - nie wiemczy to było poruszone , ale chyba warto się zapoznać z tą ustawą ...


Radek Oleksy

Recommended Posts

Oto treść najnowszej juz obowiązującej ustawy o ruchu lotniczym - oczywiście jest to fragment który interesuje NAS modelarzy bezpośrednio:

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów

statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 

Załącznik nr 6 Dziennik Ustaw – 118 – Poz. 440

Modele latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej

(MTOM) nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku

Rozdział 1

Zastosowanie

1.1. Przepisy załącznika stosuje się do modeli latających oraz bezzałogowych statków

powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg,

zwanych dalej „modelami latającymi lub bezzałogowymi statkami powietrznymi”,

używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku.

1.2. Na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów

pokazowych, rekordowych, eksperymentalnych lub doświadczalnych, Prezes Urzędu

Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od obowiązku spełnienia

niektórych wymagań załącznika, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Rozdział 2

Określenia

2. Użyte w załączniku określenia oznaczają:

1) AIP Polska – publikację wydawaną przez instytucje zapewniającą służby żeglugi

powietrznej, zawierającą informacje lotnicze o charakterze trwałym, istotne dla żeglugi

powietrznej, dotyczące Rejonu Informacji Powietrznej Warszawa (FIR Warszawa);

2) ATZ (Aerodrome Traffic Zone)– strefę ruchu lotniskowego;

3) D (Danger Area) – strefę niebezpieczną;

4) operator – osobę sterującą modelem latającym lub bezzałogowym statkiem

powietrznym;

5) CTR (Control Zone) – strefę kontrolowaną lotniska;

6) GND – poziom terenu (poziom ziemi);

7) MATZ (Military Aerodrome Traffic Zone)– strefę ruchu lotniczego lotniska

państwowego;

8) MCTR (Military Control Area) – strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;

9) P (Prohibited Area) – strefę zakazaną;

10) R (Restricted Area) – strefę o ograniczonym ruchu lotniczym;

11) VLOS (Visual Line of Sight) – operacje w zasięgu wzroku operatora.

Rozdział 3

Odpowiedzialność

3.1. Operator:

1) zapewnia, aby każdy model latający lub bezzałogowy statek powietrzny będący w jego

dyspozycji był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub

innych użytkowników przestrzeni powietrznej;

2) wykonuje lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o

ograniczeniach w ruchu lotniczym;

3) wykonuje lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia, w

przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym lub bezzałogowym

statkiem powietrznym;

4) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność.

3.2. Przed lotem operator dokonuje kontroli stanu technicznego modelu latającego lub

bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdza poprawność działania tego modelu

lub statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują.

Rozdział 4

Zasady wykonywania lotów

4.1. Loty modeli latających lub bezzałogowych statków powietrznych w warunkach VLOS

wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:

1) zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie

przy użyciu fal radiowych;

2) w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni

powietrznej;

3) poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR);

4) poza strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ) oraz strefami

kontrolowanymi lotniska wojskowego (MTCR), z zastrzeżeniem pkt 4.4;

5) poza strefami R, D oraz P, z zastrzeżeniem pkt 4.4;

6) poza otoczeniem lotniska lub lądowiska, tj. w odległości powyżej 5 km od jego granicy;

7) w strefach ATZ lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska

– za zgodą zarządzającego lotniskiem lub lądowiskiem;

8) w strefach CTR na warunkach określonych i opublikowanych w AIP Polska przez

instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej i za zgodą właściwego organu ATC.

4.2. Warunków, o których mowa w pkt 4.1, nie stosuje się do modeli latających lub

bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty na uwięzi lub w obiektach

zamkniętych.

4.3. Operator modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego zapewnia, że model

ten lub statek dają pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

4.4. W strefach D, MCTR lub MATZ dopuszcza się loty modeli latających lub bezzałogowych

statków powietrznych za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.

4.5. Przepisów pkt 4.1–4.3 nie stosuje się do modeli latających lub bezzałogowych statków

powietrznych, które wykonują lot swobodny.

 

Wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej osób eksploatujących

statki powietrzne, o których mowa w § 2 rozporządzenia, oraz minimalne wysokości sum

gwarancyjnych tego ubezpieczenia

Rozdział 1

Przepisy ogólne

1.1. Załącznik określa wymagania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób

eksploatujących: lotnie, paralotnie, którymi jest możliwy start pieszy, spadochrony, modele

latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie do 20 kg, zwanych dalej „osobami

eksploatującymi”, za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków, zwanego dalej

„ubezpieczeniem OC”, w szczególności zakres ubezpieczenia OC, termin powstania

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz minimalną sumę gwarancyjną tego

ubezpieczenia.

 

Rozdział 2

Ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne

7. Obowiązek ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne powstaje w dniu

rozpoczęcia lotu lub skoku, wykonywanego w całości lub części w polskiej przestrzeni

powietrznej.

9. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, o którym mowa w pkt 6.1, osób

eksploatujących modele latające o masie od 5 do 20 kg, w zakresie szkód wyrządzonych

osobom trzecim w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową

ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 3 000 SDR.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.