Jump to content

Obowiązkowe logowanie się w DroneRadar


Czaro
 Share

Recommended Posts

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w okresie obowiązywania ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 operacje BSP wymagają poinformowania Agencji o planowanym locie za pomocą  poszczególnych modułów wykorzystywanego przez PAŻP systemu PansaUTM (DroneRadar).

 

Informacja na stronie PAŻP:

https://www.pansa.pl/nowe-wymogi-wykonywania-operacji-z-uzyciem-bsp-w-zwiazku-z-koronawirusem/?fbclid=IwAR0pgk7pxobCI8cn9MuIe2jH-sC8ZCniYWBXdj9FjVIgJkGrkkSf37VVsgQ

 

Wspomniany artykuł w ustawie 695: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069501.pdf

 

Cytat

Art.15zzzzl.1. W okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26marca 2013r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy –Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2019r. poz.1497).

 

Jak widać nie ma żadnych wyłączeń i wyjątków. Wszystkie obowiązujące do tej pory regulacje zostają, czyli w przestrzeni G można latać do woli, w CTR, MATZ itd uzyskać odpowiednie zgody , ale dochodzi nowy obowiązek- zalogowanie się w DroneRadar i wykonanie "Check in". Nawet jeśli lata się Biedronką w ogródku, do wysokości żywopłotu :(

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

42 minuty temu, Czaro napisał:

Jak widać nie ma żadnych wyłączeń i wyjątków. Wszystkie obowiązujące do tej pory regulacje zostają, czyli w przestrzeni G można latać do woli, w CTR, MATZ itd uzyskać odpowiednie zgody , ale dochodzi nowy obowiązek- zalogowanie się w DroneRadar i wykonanie "Check in". Nawet jeśli lata się Biedronką w ogródku, do wysokości żywopłotu :(

 

A to nie jest tak, że aby używać i zgłaszać loty w DroneRadar trzeba najpierw się zarejestrować a żeby się zarejestrować to trzeba mieć uprawnienia potwierdzone egzaminem?

Jeżeli tak to ze skrzydeł F3K robię żagle do łódki RC ?

 

[edit] ok, doczytałem w instrukcji https://droneradar.eu/blog/droneradar-2-instrukcja-obslugi/

 

Aplikacja DroneRadar obsługuje dwa typy użytkowników:

 1. Użytkownik wyłącznie aplikacji DroneRadar (użytkownik niezarejestrowany w PansaUTM)
 2. Użytkownik zarejestrowany w PansaUTM

 

Potwierdzenie tożsamości

Użytkownik bez konta w PansaUTM

Każdy użytkownik uruchamiający aplikację z zamiarem rejestracji lotu (Checkin) ma obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości. W przypadku korzystania z aplikacji bez konta w systemie PansaUTM, użytkownik jest proszony o podanie numeru telefonu na który zostanie wysłany SMS. Treść wiadomości tekstowej należy wpisać w odpowiednim polu.

Użytkownik z kontem w PansaUTM

W przypadku użytkowników, którzy posiadają konto w PansaUTM, system po wprowadzeniu numeru telefonu, poprosi o podanie danych do logowania (nazwa użytkownika lub adres email) w celu zalogowania się do aplikacji DroneRadar użytkownikiem i hasłem z systemu PansaUTM.

Rejestracja w PansaUTM jest dostępna pod adresem https://utm.pansa.pl

Link to comment
Share on other sites

Iub sprawdza, czy nie ma zgromadzenia. W końcu po coś to zarządzono ?

Ciekawe jak sterować modelem i jednocześnie czytać komunikaty na telefonie, które mogą nadejść od kontrolera lotów.

Czyli tak, czy inaczej trzeba mieć pomocnika do lotów, który obserwuje model i obsługuje komunikację z kontrolerem lotów.

Mamy większe restrykcje - kontrola w czasie rzeczywistym, niż posiadacze broni palnej.

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

2 godziny temu, Czaro napisał:

ale dochodzi nowy obowiązek- zalogowanie się w DroneRadar i wykonanie "Check in". Nawet jeśli lata się Biedronką w ogródku, do wysokości żywopłotu

 

takie zapisy (jeśli to prawda) powodują, że duża cześć ludności traktuje obowiązujące prawo jako kompletny bzdet i ma w głębokim poważaniu

Link to comment
Share on other sites

Ponieważ mam zamiar latać i w sobotę i w niedzielę jak nie będzie padać więc właśnie założyłem sobie konto w PANSA, zweryfikowałem telefon i założyłem dwie misje.

Jeśli jest taki obowiązek to nie zamierzam ryzykować i będę latał legalnie. 

misje.png

Link to comment
Share on other sites

3 minuty temu, Konrad_P napisał:

Jeśli jest taki obowiązek to nie zamierzam ryzykować i będę latał legalnie

 

No i to jest piękna postawa obywatelska. Ja nie wytrzymałem i wylatałem dziś dwie bateryjki bez logowania się (i czuję się winny, bo nieznajomość prawa szkodzi)

Link to comment
Share on other sites

REJESTRACJA  https://utm.pansa.pl/#/login

 

 

Idzie zwariować z ilością stron publikujących przepisy i z samymi przepisami: (np. pkt 21)

Pewnie zgodnie z przepisami nie wolno już startować modelem wymagającym do startu holu a potem lecącym lotem swobodnym.

 

https://www.pansa.pl/loty-vlos/

 

Szczegółowe zasady wykonywania lotów:

Operacje VLOS w przypadku lotów w celach rekreacyjno-sportowych i innych niż rekreacyjne lub sportowe wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:

 1. Zachowując szczególną ostrożność;
 2. Unikając wszelkiego działania lub zaniechania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególności zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 3. Sterując modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym statkiem powietrznym;
 4. Dając pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym;
 5. Ponosząc odpowiedzialność za decyzje o wykonaniu lotu oraz jego poprawność a wyznaczenie i udział obserwatora w wykonywaniu lotów nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych;
 6. Posiadając aktywny telefon z numerem wskazanym w zgłoszeniu do PAŻP i gwarantując jego odbieranie podczas wykonywania lotów;
 7. Natychmiast kończąc wykonywanie loty na żądanie służb ATS (kontrolerów ruchu lotniczego bądź informatorów służby informacji powietrznej);
 8. Dokonując przed lotem kontroli stanu technicznego modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego i wykonując loty jedynie statkiem powietrznym, który jest sprawny technicznie;
 9. Wykonując operacje jedynie w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS;
 10. Zapewniając ciągłą i pełną kontrolę lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
 11. Zachowując bezpieczną odległości poziomą od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym (o wadze do 0,6kg) lub bezzałogowym statkiem powietrznym;
 12. W przypadku lotów w celu rekreacyjnym lub sportowym modelem latającym o masie powyżej 0,6kg: zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu, nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora oraz nie wykonując lotów nad osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora.
 13. W operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV lot jest wykonywany:
  a. do wysokości nie większej niż 50m AGL,
  b. w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora,
  c. w odległości poziomej nie mniejszej niż 100m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;
 14. Uwzględniając warunki meteorologiczne, strukturę i klasyfikację przestrzeni powietrznej oraz informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym.
 15. posiadając zgodę zarządzającego strefą ATZ, D, MCTR, P, TRA*;
 16. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
  a. terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725,730 i 1309) czyli: tereny zamknięte – tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych;
  b. obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. ? Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227 oraz 2019r poz.730 i 1495), czyli: obiekty jądrowe – elektrownia jądrowa, reaktor badawczy, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, a także bezpośrednio związany z którymkolwiek z tych obiektów i znajdujący się na jego terenie obiekt służący do przechowywania odpadów promieniotwórczych;
  c. obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz 1495) czyli: Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą:

  1) w zakresie obronności państwa w szczególności:
  a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
  b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
  2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:
  a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,
  b) porty morskie i lotnicze,
  3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:
  a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
  b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, ródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,

  d. jednostkami wojskowymi i poligonami;
  e. W strefie EP R 40 Słupsk
 17. UWAGA: loty wykonywane w celach innych niż sportowo rekreacyjne nad obiektami wymienionymi w pkt. 16 wykonuje się za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem
 18. Loty nad osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora.W celach sportowych lub rekreacyjnych: wykonuje się zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m. od zabudowy miejscowości i odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m.
  Warunek ten nie dotyczy przypadków wykonywania lotu w zasięgu widoczności wzrokowej, modelami latającymi których masa startowa nie przekracza 0,6 kg.
 19. W celach innych niż sportowe lub rekreacyjne: zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczna odległość.
 20. Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 21. Warunkiem eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych jest:
  a. umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego;
  b. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w światła ostrzegawcze zamontowane w sposób zapewniający dookólną emisję światła, widoczne z góry i z dołu w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca;
  c. posiadanie instrukcji operacyjnej uwzględniającej zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  d. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w system Failsafe;
  e. noszenie kamizelki ostrzegawczej przez operatora wykonującego czynności lotnicze.

*UWAGA: zgodę należy dołączyć do formularza zgłoszenia lotu do PAŻP

Link to comment
Share on other sites

Te od lipca chyba miały być dla modelarzy łagodniejsze... latanie po zapisaniu się do klubu/stowarzyszenia, odbytym szkoleniu i pod opracowanymi przez np. stowarzyszenia i zatwierdzonymi warunkami lotów przez ULC.

 

Jak dba o nasze dane osobowe PANSA - poniżej to co widzę w trakcie próby rejestracji:

 

końcówka klauzuli:

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że w przypadku przesłania jakiejkolwiek korespondencji do niniejszej domeny za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, nie zapewnia zachowania prywatności czy poufności otrzymanych informacji, materiałów oraz nie zapewnia, że nie zostaną naruszone inne prawa z nimi związane.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo odtwarzania przetwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej powyższą drogą korespondencji, w jakimkolwiek celu.

Za dostępność i zawartość ścieżek podanych/wskazanych w niniejszej domenie, a administrowanych przez osoby trzecie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od wszelkiej odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym czasie.

 

 

a potem:

 

Przykro nam...

W tej chwili system PansaUTM wspiera jedynie przeglądarkę Google Chrome. Możesz korzystać z obecnej przeglądarki, jednakże pewne funkcjonalności mogą być ograniczone.

 

I następnie:

 

 

Witaj w systemie PansaUTM!

Aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności systemu, podaj swoje imię i nazwisko oraz telefon. W przeciwnym wypadku, ze względów formalnych, rozpatrzenie formularzy misji będzie niemożliwe. Możesz to zrobić teraz klikając przycisk ZROZUMIAŁEM/-AM lub w późniejszym czasie w ustawieniach, znajdujących się pod ikoną profilu w prawym górnym rogu ekranu.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się nasz system. W każdym wypadku, gdy zauważysz jakiś błąd lub będziesz miał spostrzeżenia na temat działania systemu, pisz na adres: info@droneradar.eu.

Dziękujemy za każdą wiadomość i życzymy przyjemnego lotu!

 

Link to comment
Share on other sites

15 minut temu, samolocik napisał:

W tej chwili system PansaUTM wspiera jedynie przeglądarkę Google Chrome. Możesz korzystać z obecnej przeglądarki, jednakże pewne funkcjonalności mogą być ograniczone.

Nawet dla Chrome nie wszystko działa. Ale to co najważniejsze działa tak więc nie ma problemu.

Link to comment
Share on other sites

No i jestem zaobrączkowany w PANSA...  nie planuję misji bo latam w strefie wolnej od ograniczeń stałych... Zgłoszę jak będę fizycznie na obszarze lotów i wtedy się dowiem, czy mogę rzucić 250 gramowym modelem w powietrze gęste od przepisów.

 

A... jeszcze muszę ściągnąć DroneRadar na telefon i go aktywować.

Link to comment
Share on other sites

31 minut temu, samolocik napisał:

Warunkiem eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych jest:
a. umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego;
b. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w światła ostrzegawcze zamontowane w sposób zapewniający dookólną emisję światła, widoczne z góry i z dołu w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca;
c. posiadanie instrukcji operacyjnej uwzględniającej zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
d. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w system Failsafe;
e. noszenie kamizelki ostrzegawczej przez operatora wykonującego czynności lotnicze.

 

Te wymagania dotyczą jedynie lotów innych niż rekreacyjne i sportowe.

Link to comment
Share on other sites

Mam nadzieje, że to dotyczy dronów, a nie popierdółek z depronu czy też motoszybowców  ?   Latam jedynie nad polami i z daleka od domów. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie.

 

Pozdrawiam Paweł

Link to comment
Share on other sites

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.